Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra! Rendkívül fontos számunkra, hogy megfeleljünk az adatvédelmi törvény előírásainak. Ez az adatvédelmi nyilatkozat arra szolgál, hogy Önt, mint honlapunk felhasználóját tájékoztassuk személyes adataihoz fűződő jogainak természetéről, hatályáról, valamint az Ön jogairól, amennyiben Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikk (1) meghatározása szerint „érintett“-nek minősül. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat már tartalmazza az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) azon módosításait, amelyek 2018. május 25. után léptek érvénybe.

 

1. Adatkezelő

A honlapot üzemeltető és a szolgáltatások nyújtó vállalat:

London EV Company Ltd.
Li Close, Ansty Park, Coventry
London CV7 9RF
Egyesült Királyság

Telefonszám: +44 (0) 2476 572000

E-mail: moc.cvel@noitpecer

Honlap: www.levc.com

Ügyvezető igazgató: Joerg Hofmann

(a továbbiakban „LEVC“).

 

2. Általános információk

A fejlesztés során a honlapot arra törekedve terveztük meg, hogy a lehető legkevesebb, Öntől származó adat gyűjtésére legyen szükség. Lényegében honlapunk meglátogatása úgy is lehetséges, hogy Ön nem adja meg semmilyen személyes adatát. Adatkezelésre kizárólag abban az esetben van szükség, ha Ön bizonyos szolgáltatások igénybe vétele mellett dönt (például az online kapcsolatfelvételi űrlap használatával). Amikor ilyesmi történik, mi minden esetben gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adatai csak jogszerűen, illetve az Ön hozzájárulásának megfelelően kerüljenek feldolgozásra. Teljesítjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-től hatályos rendelkezéseit.

 

3. Definíciók

Az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő kifejezések összhangban vannak a GDPR által használt definíciókkal.

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre
vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok ezen hatóságok általi kezelése meg kell hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

4. Hozzájárulás

Amikor honlapunkat használja, előfordulhat, hogy személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, amihez az Ön hozzájárulására van szükség. Erre akkor kerül sor, amikor a velünk való kapcsolatfelvétel céljából online űrlapunkat használja.

Hozzájárulási nyilatkozat

A rendelkezésre álló online űrlap használatával Ön hozzájárulását adja, hogy megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően gyűjthessük és kezelhessük. Egy erre vonatkozó nyilatkozat elküldésével ezt a hozzájárulását – előreható hatállyal – bármikor visszavonhatja. Mindazonáltal szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hozzájárulása nélkül szolgáltatásainkat sem tudja igénybe venni. Hozzájárulása visszavonásához kérjük, a következő e-mail címet használja: moc.cvel@RPDG (ebben az esetben kérjük, tüntesse fel nevét, e-mail címét és postai címét).

 

5. A személyes adatok kezelésének célja és ennek jogi alapja

Az általunk kínált szolgáltatások összeállításához és végrehajtásához szükséges személyes adatok kezelésének jogi alapját a GDPR 6. cikkének (1) (b) pontja adja. A személyes adatok saját, törvényes céljaink érdekében történő kezelése a GDPR 6. cikkének (1) (f) pontjának megfelelően történik. Amennyiben személyes adatainak említett célból történő felhasználására az Ön hozzájárulásával került sor, akkor ennek az alapját a GDPR rendelet 6 cikkének (1) (a) pontja képezi. Amennyiben külső szolgáltatókat veszünk igénybe a megbízásos alapon történő adatfeldolgozásra, akkor az adatkezelés jogi alapját a GDPR rendelet 28. cikke képezi. Az összegyűjtött személyes adatokat az alábbi célokból fogjuk kezelni és használni.

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogi alapja
Az érintettel való kapcsolatfelvétel és bármilyen vonatkozó levelezés Jogos érdeken alapul
Az Ön kérésével történő foglalkozás és további tanácsadás érdekében, az Ön kérése alapján, esettől függően Az Ön hozzájárulásán alapul
Annak biztosítására, hogy a honlapunk hatékony és megnyerő módon legyen elérhető az Ön számára (például névhez nem kapcsolódó elemzésekkel) Jogos érdeken alapul
Ajánlataink technikai kivitelezése érdekében Jogos érdeken alapul

 

6. A gyűjtött és kezelt személyes adatok

Személyes adatait kizárólag abban az esetben gyűjtjük és kezeljük, amennyiben Ön önkéntesen és tudatosan bocsátja ezeket rendelkezésünkre azáltal, hogy az online űrlapunkat vagy az e-mail címünket használja.

A rendelkezésre álló online űrlappal az alábbi adatok gyűjtése történik (mivel ezek kötelező mezők):

 • Utónév
 • Vezetéknév
 • Irányítószám
 • Hely
 • E-mail cím
 • Az Önt érdeklő jármű
 • Üzenet

Az Ön által megadott személyes adatok és az adattartalom kizárólag vállalatunkon és szolgáltatóinkon („Palmer Hargreaves” és „Mailjet”) szolgáltatóinkon belül marad. Adatait kizárólag a fenti 5. pontban leírt célokból tároljuk és kezeljük. Bármilyen, az itt leírtaktól eltérő célra történő felhasználáshoz az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges. Ez az Ön adatainak harmadik személyekhez történő átadására illetve átvitelére is vonatkozik.

 

7. Általános naplófájlok

A webszerver naplófájlokban ideiglenesen rögzíti a kapcsolódó számítógép csatlakozási adatait (IP-cím), a honlapunkon megtekintett oldalakat, látogatásának adatait és időtartamát, a használt böngésző azonosító adatait, az operációs rendszer típusát, az Ön által előzőleg meglátogatott honlapot, valamint a sikeres, naplófájlokban történő adatkinyerést. A weboldal technikai adminisztrációja és névtelen statisztikai mérések lehetővé teszik a LEVC-ajánlatokhoz történő hozzáférések kiértékelését, amelynek az a célja, hogy elősegítse az adatvédelmet és az adatbiztonságot a vállalatunkon belül, annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok számára optimális biztonsági szintet tudjunk garantálni. A szerver naplófájlok adatai az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatoktól elkülönítve kerülnek tárolásra. Az információ tárolására vonatkozó esetleges törvényi kötelezettség hiányában 28 nappal az Ön honlapunkon történt látogatását követően töröljük vagy névhez nem kötődővé tesszük az Ön IP-címét.

 

8. Cookie-k (sütik)

A cookie-k használata

A honlapunkon úgynevezett böngésző cookie-k (sütik) használatával gyűjtünk és tárolunk információkat.

Mik azok a cookie-k?

Ezek kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön adathordozóján tárolódnak, és a rendszerünkkel való adatcseréhez szükséges speciális beállításokat és adatokat tartalmaznak az Ön böngészőjéről. Általánosságban egy cookie azt a domain nevet tartalmazza, amely a cookie-adatot küldte, valamint a cookie korára vonatkozó információkat és egy alfanumerikus azonosítót.

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-k lehetővé teszik a rendszerünk számára, hogy felismerjék a felhasználó eszközét, és azonnal alkalmazzák az esetlegesen rendelkezésre álló előzetes beállításokat. Amint a felhasználó belép a felületre, egy cookie átvitelre kerül a felhasználó számítógépének merevlemezére. A cookie-k a segítségünkre vannak honlapunk továbbfejlesztésében, és Önnek is jobb és személyre szabott szolgáltatást biztosítanak. Használatukkal fel tudjuk ismerni a számítógépét vagy (mobil) eszközét, amikor Ön ismét felkeresi a honlapunkat, és így

 • információt tárolhatunk el a honlapunkon mutatott kedvenc tevékenységeiről, és az Ön egyedi érdeklődési területeihez igazodóan személyre szabhatjuk a honlapunkat, valamint
 • felgyorsíthatjuk kéréseinek kezelését.

Külső, független szolgáltatókkal működünk együtt, akik segítenek nekünk az internetes kínálatot és a honlapot még érdekesebbé tenni az Ön számára. Ezért az említett külső partnervállalatok (külső szolgáltatók) cookie-jai szintén eltárolódnak számítógépe merevlemezén, amikor Ön ellátogat a honlapunkra. Ezek a cookie-k aztán egy előre meghatározott idő múlva automatikusan törlődnek.

Az alábbiakban egy lista látható az általunk beállított cookie-król.

Dönthetek-e arról, hogy használom-e a cookie-kat vagy sem?

Az Ön által alkalmazni kívánt cookie-beállításokat itt tudja megtenni.

Általánosságban, ha nem szeretné alkalmazni a cookie-kat, akkor beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az ne tároljon semmilyen cookie-t. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben honlapunk használata korlátozottá vagy – a körülményektől függően – akár teljesen lehetetlenné válhat az Ön számára. Ha csak a mi cookie-jainkat szeretné elfogadni, de a külső szolgáltatóinkét és partnereinkét nem, akkor bejelölheti a „harmadik fél általi cookie-k blokkolása“ jelölőnégyzetet a böngészőjében.

 

9. Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és tartalmak integrációja

Honlapunk más szolgáltatók tartalmát és szolgáltatásait is felhasználja. Példa erre a YouTube által szolgáltatott videótartalom. Ezen adatok kinyerése és a felhasználó böngészőjében történő megjelenítése érdekében mindenképpen szükség van az IP-cím elküldésére. A szolgáltatónak (a továbbiakban „harmadik fél“) ezért tudomása van a felhasználó IP-címéről.

Még akkor is, ha olyan külső szolgáltatókat igyekszünk igénybe venni, akiknek az IP-címre csak a tartalomszolgáltatás miatt van szüksége, nincs befolyásunk arra, hogy eltárolják-e az IP-címeket, és ennek fennáll a lehetősége. Ebben az esetben ez a folyamat (egyebek mellett) statisztikai célokat szolgál. Amint tudomásunkra kerül, hogy az IP-címet eltárolják, ezt a tudomására fogjuk hozni.

A Google Címkekezelő használata

A honlapunk használja a Google Címkekezelőt. Ezzel az eszközzel a honlapcímkék egy interfészen keresztül kezelhetők. A Google Címkekezelő pusztán implementálja a címeket. Ez a következőt jelenti: Nincs cookie-használat és személyes adatok gyűjtése sem történik. A Google Címkekezelő aktivál más címkéket, amelyek cserébe – körülményektől függően – adatot gyűjtenek. Mindazonáltal a Google Címkekezelő nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. A Google adatvédelmi nyilatkozata itt található: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB

A YouTube használata

Videótartalom beágyazására és bemutatására a honlapunk a YouTube oldal pluginjait használja, amelyet a Google működtet. A videóportál üzemeltetője a YouTube (LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, U.S.A.)

Amikor egy oldalt egy integrált YouTube plugin segítségével érnek el, kapcsolat létesül a YouTube szervereivel. Ennél fogva a YouTube tudomására jut az is, hogy Ön melyik oldalainkat látogatta. Lehetséges, hogy a YouTube eltárolja az Ön böngészési szokásait közvetlenül az Ön személyes profiljában, amennyiben Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába. Ezt megakadályozhatja azzal, ha előzőleg kijelentkezik YouTube fiókjából. A YouTube használata online ajánlataink attraktív megjelenítése érdekében történik. Ez a GDPR 6. cikkének (1) (f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. A felhasználói adatok kezelésére vonatkozó további információkat a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál, itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de

A Google Analytics használata

A honlapunk használja a Google Analytics által nyújtott internetes elemzési szolgáltatás funkcióit. Ezt az internetes elemző szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A.) nyújtja.

A Google Analytics cookie-kat használ. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön böngészője tárol az Ön eszközén, és ez teszi lehetővé egy adott weboldal használatára vonatkozó elemzést. A honlapunk Ön által történő látogatottságára vonatkozó információkat azok a cookie-k hordozzák, amelyek ilyenkor egy Google szerverre kerülnek és ott tárolódnak. Ez a szerver általában az USA területén üzemel.

A Google Analytics cookie-k beállítására a GDPR 6. cikkének (1) (f) pontja vonatkozik. Ennek honlapnak a tulajdonosaiként jogos érdekünk a felhasználói viselkedés elemzése annak érdekében, hogy honlapunkat és hirdetéseinket a körülményektől függően optimalizálni tudjuk.

A Google Analytics-et az IP-címet anonimizáló funkcióval kapcsoltan használjuk. Ez biztosítja, hogy az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Közösség egyéb szerződött államokban a Google lerövidíti az Ön IP-címét, mielőtt azt az USA-ba juttatná. Lehetnek kivételek, amely esetekben a Google teljes IP-címet továbbít egy, az USA-ban üzemelő szerverre, és azt ott rövidíti. A Google ezeket az információkat a mi megbízásunkból használja, annak érdekében, hogy honlapunk használatát elemezze, jelentéseket készítsen a honlapot érintő tevékenységekről, és hogy egyéb, a honlaphasználattal és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthasson a számunkra. A Google Analytics által elküldött IP-címet nem kombinálják semmilyen más Google adattal.

Ön meakadályozhatja, hogy böngészője cookie-kat alkalmazzon. Ebben az esetben honlapunk funkcionalitása az Ön számára korlátozott lehet. Azt is módjában áll megakadályozni, hogy a Google adatokat (így például IP-címet) gyűjtsön honlapunk Ön általi használatáról. Erre akkor van lehetősége, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésére vonatkozó további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A honlapunk használja a Google Analytics „Demográfiai adatok és érdeklődési körök“ funkcióját. Ez olyan jelentések létrehozására használható, amelyek a honlap látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó információkat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődési körre vonatkozó hirdetéseiből és harmadik fél általi látogatási adatokból származnak. Az adatok nem köthetők konkrét személyekhez. Ön akármikor kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ezt a Google fiókjában található megjelenítési beállításoknál teheti meg, vagy általánosan letilthatja adatai gyűjtését a Google Analytics-en keresztül, az „Adatgyűjtés elleni tiltakozás“ pontnál leírtak szerint.

A Google adatvédelmi nyilatkozata itt található: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

A Google Ads és a Google Konverziókövetés funkció használata

A honlapunk használja a Google Ads szolgáltatást. A szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A.) nyújtja.

Az Ads egy online hirdetési program. Amikor az online hirdetési programot használjuk, igénybe vesszük a konverziókövetési szolgáltatást. Miután valaki rákattint egy, a Google által elhelyezett hirdetésre, egy cookie jön létre a konverziókövetéshez. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol az Ön eszközén. A Google Ads cookie-kat nem alkalmazzák a felhasználók beazonosítására, és 30 nap elteltével érvényüket vesztik. A cookie megtekintésével a Google és mi látjuk, hogy Ön rákattintott egy hirdetésre, és a kérés továbbításra került a honlapunkra. A „konverziós cookie-k“ tárolására a GDPR 6. cikkének (1) (f) pontja vonatkozik. A honlap tulajdonosaiként jogos érdekünk a felhasználói viselkedés elemzése annak érdekében, hogy honlapunkat és hirdetéseinket optimalizálni tudjuk.

Minden Google Ads ügyfél eltérő cookie-t kap. A cookie-kat nem lehet nyomon követni az Ads ügyfelek honlapjain át. A konverziós cookie-kat a konverziók nyomon követésével konverziós statisztikák létrehozására használják az Ads-ügyfelek számára. Az Ads-ügyfelek információt kapnak arról, hogy hány felhasználó kattintott a hirdetésükre és került továbbításra konverziókövetési címkét tartalmazó oldalakra. Mindazonáltal az Ads-ügyfelek nem kapnak meg semmilyen személyes adatot, amellyel a felhasználók beazonosíthatók lennének. Ha Ön nem szeretne részt venni a nyomon követési folyamatban, akkor elutasíthatja annak használatát. A böngészője felhasználói beállításainál a konverziós cookie-k használatát le kell tiltania. Ezt követően az Ön tevékenységei nem kerülnek be a konverziókövetési statisztikákba.

A Google Ads-ről és a Google Konverziókövetésről a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhat további információkat: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=hu

Egy naprakész böngészővel következő helyen ellenőrizheti, korlátozhatja vagy megakadályozhatja a cookie-k alkalmazását: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu. A cookie-k letiltása honlapunk funkcionalitásának korlátozásával jár.

A LinkedIn Insight Tag használata

A LinkedIn Corporation (Sunnyvale, California, US) LinkedIn Insight Tag alkalmazása célcsoport, szegmens látogatói csoport online ajánlatainkhoz történő létrehozásához, továbbá a konverziós ráták meghatározásához és ezt követő optimalizálásához használatos. Ez különösen olyan esetekben fordul elő, amikor Ön olyan hirdetésekkel találkozik, amelyeket a LinkedIn Corporationnel helyeztünk el. Ennek érdekében a LinkedIn Corporation átirányítást biztosít a honlap látogatói számára, hogy célzott hirdetéseket jelentessen meg a mi honlapunkon kívül.

A LinkedIn Insight címke a honlapunkon tett látogatásokról gyűjt adatokat, így URL-eket, ráutaló URL-eket, IP-címeket, eszköz- és böngészőjellemzőket (felhasználói ágens), és időbélyegeket. Ezeket az adatokat azután a weboldal látogatóira és a hirdetések hatékonyságára vonatkozó, személyhez nem köthető jelentésekben használják fel.

Mi abból a célból dolgozzuk fel az Ön adatait a LinkedIn Insight Tag használatával, hogy optimalizáljuk honlapunkat, továbbá az Ön – a GDPR 6 cikkének (1) (a) pontja értelmében adott – beleegyezése alapján – marketing célokra használjuk.

A kezelt adatok konkrét tárolási idejét nem tudjuk befolyásolni, mert ezt a LinkedIn Corporation határozza meg. A LinkedIn Insight Tag működésére vonatkozó további információkat a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

10. Közösségi média

Honlapunk más szolgáltatók tartalmát és szolgáltatásait is felhasználja. Ezen adatok kinyerése és a felhasználó böngészőjében történő megjelenítése érdekében mindenképpen szükség van az IP-cím elküldésére. A szolgáltatóknak (a továbbiakban „harmadik fél“) ezért tudomásuk van a felhasználó IP-címéről.

Még akkor is, ha olyan szolgáltatókat igyekszünk igénybe venni, akiknek az IP-címre csak a tartalomszolgáltatás miatt van szüksége, nincs befolyásunk arra, hogy eltárolják-e az IP-címeket, és ennek fennáll a lehetősége. Ebben az esetben ez a folyamat (egyebek mellett) statisztikai célokat szolgál. Amint tudomásunkra kerül, hogy az IP-címet eltárolják, ezt a tudomására fogjuk hozni.

A következő felületeken és közösségi hálózatokon találhat meg minket:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Twitter

A közösségi hálók használatakor az adatok az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Közösségen (EEA) kívül kerülnek feldolgozásra. Az EU-ban alkalmazottal egyenértékű adatvédelem nem biztosítható minden, EU-n kívüli országban. Ebben a vonatkozásban kockázat állhat fenn Önre, mint felhasználóra nézve, ha az átvitt adatok feldolgozása kívülálló országban történik, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő. Ez megnehezíti az ismert felhasználói jogok érvényre juttatását. Továbbá az is bekövetkezhet, hogy a kívülálló országban működő szolgáltató feldolgozza az Ön adatait, de ezt nem az Ön érdekében teszi.

A közösségi hálók általi adatfeldolgozás célja általában eltér azoktól a céloktól, amelyekre mi törekszünk. Ezért az Ön által a közösségi hálókon megadott adatok a legtöbb esetben marketing kutatást, hirdetést és személyre szabott hirdetéseket szolgáló felhasználói profilok létrehozását szolgálják (mint például a Facebook, Google, Instagram stb. esetében).

Ennek megvalósítására olyan cookie-k használatosak, amelyek a felhasználói magatartást rögzítik és lehetővé teszik a profilalkotást. A felhasználói adatok feldolgozási céljainak listája az illető szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában található meg. Az Ön saját felhasználói fiókjában található beállítások használatával – legalábbis bizonyos mértékben – korlátozhatja a profilalkotást. Az eljárás mikéntjére vonatkozóan kérjük, olvassa el az illető szolgáltató vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatát.

Alapvetően ez a következő adatokra vonatkozik:

 • Regisztrációs adatok, mint például a felhasználói név, jelszó és e-mail cím
 • Profilinformációk, mint például családi és utónév, telefonszám, profilkép
 • Naplófájl-információk, mint például HTTP-kérés, IP-cím, böngészőtípus, érkeztető oldalak, meglátogatott oldalak
 • Eszközazonosító
 • Meta adatok, mint például hashtagek, geotagek, megjegyzések

Az Ön személyes adatainak az elmondott célokkal történő kezelése jogos cégvezetési és kommunikációs érdekünk, amely azt szolgálja, hogy információs és kommunikációs csatornát tudjuk kínálni a GDPR 6. cikkének (1) (f) pontja értelmében. Ahol Ön megadta a hozzájárulását az adatkezeléshez a közösségi háló megfelelő szolgáltatójának, az adatkezelés jogi alapját a GDPR 6. cikkének (1) (a) pontja és 7. cikke biztosítja.

Annak a ténynek következtében, hogy a valós adatkezelés a közösségi háló szolgáltatója által történik, a mi lehetőségeink az Ön adataihoz való hozzáférésre korlátozottak. Az Ön adataihoz kizárólag a közösségi háló szolgáltatója jogosult teljes mértékben hozzáférni. Ezért csak a szolgáltató képes közvetlenül intézkedéseket tenni és megvalósítani az Ön felhasználói jogainak (információkérés, törlési kérés, ellenvetés stb.) érvényesítése érdekében. Ezért az adott jogok érvényre juttatásának leghatékonyabb módja az, hogy ezeket a kéréseket közvetlenül a szolgáltatóhoz intézi.

Ezeken túlmenően mobil készülékein, a készülék beállításai segítségével korlátozhatja a szolgáltatások hozzáférését a kapcsolatokhoz, a naptáradatokhoz, fotókhoz, helyadatokhoz stb. Mindazonáltal ez a használt operációs rendszertől is függ.

A LEVC nem gyűjt és nem kezel semmilyen adatot az Ön szolgáltatást érintő használatáról. Mindazonáltal, abban az esetben, ha mi osztunk meg vagy reagálunk posztokra vagy hozunk létre posztokat, amelyek hivatkoznak az Ön profiljára, akkor az Ön által a közösségi hálóra felvitt adatok – ide értve, de nem kizárólagosan az Ön (felhasználói) nevét és a fiókjában elérhető nyilvános tartalmakat – olyan mértékig feldolgozásra kerülnek, hogy beépülnek az ajánlatunkba, és a követőink számára hozzáférhetővé válnak.

Ha ebben az ügyben segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal.

Az érintettek jogai

Az alábbiakban egy részletesebb listát találhat a szolgáltatók által végzett vonatkozó adatkezelésről, a szolgáltató weboldalaira irányuló hivatkozások feltüntetésével:

Facebook:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Adatvédelmi nyilatkozat: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/

Instagram:

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Adatvédelmi nyilatkozat: https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország

Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google – YouTube:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Twitter:

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Adatvédelmi nyilatkozat: https://twitter.com/en/privacy

 

11. Adatbiztonság

Sajnos az interneten történő információátvitel sohasem 100%-os biztonságú, így ezért nem garantálhatjuk az interneten keresztül a honlapunkra továbbított adatok biztonságát.

Mindazonáltal a honlapunkon műszaki és szervezeti intézkedéseink által védelmet biztosítunk adatai elvesztése, megsemmisülése, illetve illetéktelen személyek általi módosítása hozzáférése vagy nyilvánossá tétele ellen.

Személyes adatai kifejezetten titkosított formában kerülnek továbbításra. Erre a célra az SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) kódolási rendszert használjuk. A biztonsági intézkedéseink a műszaki fejlődéssel párhuzamosan, folyamatosan fejlődnek.

 

12. Az érintettek jogai

Amennyiben Ön a GDPR 4. cikkének (1) pontja szerinti meghatározás alapján „érintett“, akkor személyes adatainak kezelése tekintetében a GDPR szerint a következő jogok illetik meg.

Hozzáférési és értesülési jog

A GDPR 15. cikkében foglalt feltételek szerint Önnek joga van értesülni arról, hogy az Önhöz fűződő személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem, illetve jogosult hozzáférést kapni az adatkezelőtől az Önhöz kapcsolódóan tárolt adatokhoz, és jogosult az ilyen információkról ingyenesen másolatot kapni.

Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkében foglalt feltételek szerint Önnek joga van kérni, hogy a pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsék. A feldolgozás/kezelés célját illetően ahhoz is joga van, hogy kérje a nem teljes személyes adatok teljessé tételét, akár kiegészítő nyilatkozat útján.

Adattörléshez való jog

A GDPR 17. cikkében foglalt feltételek szerint Önnek joga van megkövetelni tőlünk az Önt érintő személyes adatok haladéktalan törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében foglalt okok akár egyike is fennáll, és az adatkezelésre nincs igény.

Az adatkezelés korlátozásának joga

A GDPR 18. cikkében foglalt feltételek szerint Önnek jogában áll megkövetelni az adatkezelés korlátozását abban az esetben, ha a GDPR 18. cikkében szereplő feltételek akár egyike is fennáll.

Az adatok hordozhatóságához való jog

A GDPR 20. cikkében foglalt feltételek szerint Ön jogosult az Önt érintő, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megkapni rendszerezett, általánosan használatos és elektronikusan kezelhető formátumban, és Önnek joga van ezen adatokat részünkről történő korlátozás nélkül egy másik adatkezelőhöz átvinni, feltéve, hogy a GDPR 20. cikkének egyéb feltételei teljesülnek.

Bármilyen adott hozzájárulás visszavonására való jog

Önnek előremenő hatállyal bármikor jogában áll visszavonni a személyes adatai kezeléséhez számunkra adott hozzájárulását. Kérjük, hogy a visszavonó nyilatkozatot a következő e-mail címre küldje: moc.cvel@RPDG

Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikkében foglalt feltételek szerint Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ha fennállnak egy jogos tiltakozás feltételei, akkor a továbbiakban nem kezelhetjük az Ön személyes adatait.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Bármilyen egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslattól függetlenül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

13. Személyes adatainak továbbítása

Az Ön személyes adatainak továbbítására az alábbiak szerint kerül sor:

A honlap egy németországi, külső szolgáltató kezelésében van. Gondoskodunk arról, hogy az adatok kezelésére kizárólag az EU-n, Svájcon és Norvégián belül kerüljön sor. Ez a honlap működtetéséhez, valamint a meglévő licencmegállapodás értelmében és végrehajtása érdekében szükséges, és még az Ön hozzájárulása nélkül is lehetséges.

Az Ön személyes adatainak továbbítására szintén sor kerül, amennyiben ez jogunkban áll, vagy ha törvényi előírás és/vagy hivatalos bírósági döntés kötelez erre. Különösen vonatkozhat ez a törvényi előírás szerinti információszolgáltatásra, fenyegetettségek elhárítására vagy szellemi tulajdonra vonatkozó jogok kikényszerítésére.

Azokban az esetekben, amikor adatai szolgáltatókhoz kerülnek továbbításra (a 6. pontban említettek szerint) a szükséges mértékben, az érintett szolgáltatóknak kizárólag olyan mértékben lesz hozzáférése az Ön személyes adataihoz, amennyire az a feladatuk elvégzéséhez szükséges. Ezek a szolgáltatók kötelesek arra, hogy az Ön személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek (ide értve de nem kizárólagosan a GDPR-t) megfelelően kezeljék.

A fent leírtakon kívül, mi szabály szerint nem továbbítjuk az adatait harmadik fél részére az Ön hozzájárulása nélkül. Különösen nem továbbítunk személyes adatokat kívülálló országokban működő testületeknek vagy nemzetközi szervezeteknek.

 

14. A személyes adatok tárolási ideje

A tárolási idő vonatkozásában: amint az eredeti szándék megvalósításához többé már nincs szükség a személyes adatok tárolására, és ha nincs érvényben jogszabályon alapuló megtartási kötelezettség, akkor az adatokat töröljük. A személyes adatok tárolásának végső időszakára vonatkozó alapkövetelményt jogszabályon alapuló megtartási időszak képezi. Ennek az időszaknak a lejártával a vonatkozó adatok rutinszerűen törlésre kerülnek. Ha van fenntartási időszak, a feldolgozás korlátozott lesz az adatok blokkolása miatt.

 

15. Hivatkozások és linkek

Amikor Ön a mi honlapunk által hivatkozott internetes honlapokra látogat el, akkor esetleg újra adatokat kérnek Öntől, így például a nevét, címét, e-mail címét, böngészőjének jellemzőit stb. Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem szól a személyes adatok harmadik személyek által történő feldolgozásáról, továbbításáról vagy kezeléséről.

Lehetséges, hogy harmadik félnek minősülő szolgáltatóknak a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozóan a miénktől eltérő, saját előírásaik vannak. Ezért azt javasoljuk, hogy mielőtt személyes adatokat ad meg, tájékozódjon arról, hogy a harmadik félnek minősülő, külső szolgáltatók hogyan kezelik a személyes adatokat a honlapjaikon.

 

16. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Annak érdekében Önnek egyre jobb és jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani, honlapunkat folyamatosan továbbfejlesztjük. Folyamatosan napra készen tartjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, és amint és ahol ez szükségessé válik, ennek megfelelően átdolgozzuk.

Természetesen időben tájékoztatni fogjuk Önt ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak bármilyen változásáról. Ezt Önnek küldött e-mail formájában fogjuk megtenni, amelyet az Ön által megadott e-mail címre küldünk. Amennyiben szükségessé válna hogy ettől eltérő, további hozzájárulását adja adatai kezelésére, természetesen ezt a hozzájárulást még azt megelőzően megkérjük Öntől, hogy bármilyen, ide vonatkozó változás életbe lépne.

 

17. Információbiztonsági tisztviselő

Kineveztünk egy információbiztonsági tisztviselőt, aki a következő e-mail címen érhető el: moc.cvel@RPDG

Kiadva: [hónap] 2022